Nano Expert.cz s. r. o. je sociálním podnikem, který se zabývá výrobou nano produktů se zaměřením na penetraci a ochranu dřeva a impregnaci minerálních povrchů. Svou výrobu zahájil díky projektu „Nano produkty pro exteriérové využití“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009373, který je spolufinancován prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Sociální podnik vytvořil 3 nová pracovní místa pro zaměstnance z cílové skupiny osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných.

Sociální podnik se zavazuje dodržovat zásady principů sociálního podnikání.

Společensky prospěšný cíl
Společensky prospěšným cílem sociálního podniku je prostřednictvím integračních pracovních míst nabídnout znevýhodněným obyvatelům Krnova odpovídající důstojné pracovní uplatnění a podporovat je v úspěšnosti na trhu práce.

Sociální prospěch
Sociální podnik bude vždy zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců z uvedené cílové skupiny a bude podporovat jejich pracovní rozvoj a potenciál. Zavazuje se k účasti svých zaměstnanců na směřování a rozvoji podniku.

Ekonomický prospěch
Sociální podnik se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociální podniku a usilovat o ekonomickou udržitelnost podniku. Podíl z prodeje služeb na celkových výnosech sociálního podniku bude dosahovat vždy nejméně 90%, přičemž zbývající část může být tvořen dary, granty či malými dotacemi na pořizování vybavení či zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců podniku.

Environmentální prospěch
Sociální podnik se snaží o ekologicky šetrné působení v prostředí. Jeho hlavní výrobní činnost úzce souvisí s životním prostředím, se zlepšováním podmínek jeho udržování. Pro své provozní činnosti využívá ekologicky šetrné prostředky, zaměstnanci šetří zdroji, neplýtvají nadměrně vodou ani energiemi.

Místní prospěch
Sociální podnik se orientuje na místní a regionální potřeby Krnovska a dalších území Moravskoslezského kraje a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel. Podnik se zavazuje participovat na rozvoji regionu, na rozvoji území MAS Krnovska a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, školy, soukromé podnikatelské subjekty, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, neziskové organizace).

Sociální podnik je členem Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, který v Moravskoslezském kraji začleňuje sociální podniky a aktéry sociálního podnikání.

×